Dubbelzaaien

Bij dubbel inzaaien in graangewassen verhoog je de zaaidichtheid in delen van een akker waar water geconcentreerd over de akker afstroomt en regelmatig geulen of ravijnen veroorzaakt (de droge vallei).  

Voordelen

Door het dubbel inzaaien zal de grotere plantengroei leiden tot een hogere wortelmassa en stengeldichtheid. De wortels binden met bodemdeeltjes en houden deze beter vast. Wanneer de bovengrondse biomassa begint te groeien, wordt het erosie remmend effect versterkt. De hoge dichtheid aan stengels vermindert de snelheid van het water waardoor het minder kracht heeft om de bodem los te maken en te verplaatsen. 

  • Er spoelen geen grote hoeveelheden vruchtbare bodem met meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen weg. 
  • Er wordt elders geen of veel minder modderoverlast veroorzaakt. 
  • De kiemplanten spoelen niet weg door erosie. Dit compenseert de hogere kost voor het dubbele zaaigoed.  
  • Er is slechts een beperkt meerwerk bij het inzaaien 

Praktische uitvoering 

Als eerste stap moet de zone afgebakend worden waarin het water frequent stroomt. Door het dubbel inzaaien zal de kracht en de snelheid van het water afnemen waardoor dit in een bredere zone zal afstromen dan normaal. Als veiligheidsmarge verdubbel je de breedte van de afstromingszone waarin je dubbel inzaait. 

Bij het inzaaien zaai je eerst de afgebakende zone volgens de lengterichting waarin het water stroomt. Nadien zaai je het hele perceel in. Hierbij moet je er op letten dat de twee zaairichtingen elkaar kruisen en dat de bandensporen van de 1ste inzaai uitgewist worden tijdens de 2de inzaai. 

Dubbel inzaaien biedt een alternatief voor grasgangen. Beide kunnen toegepast worden in de droge vallei als het afstroomgebied kleiner is dan 10ha. Bij afstroomgebieden groter dan 10ha kan er beter een grasgang aangelegd worden.  

Aandachtspunten 

  • Bij zware neerslag kort na de inzaai heeft deze maatregel geen effect. De wortels hebben tijd nodig om te groeien. 
  • Deze maatregel beschermt enkel de zone die dubbel ingezaaid is. Er kan nog steeds erosie ontstaan op het deel van het perceel dat enkel ingezaaid is. 
  • Dubbel inzaaien kan enkel toegepast worden bij gewassen waarbij de rijafstand niet belangrijk is en er een vertakt wortelstelsel ontwikkeld wordt (graangewassen en sommige groenbedekkers). 

Steun en voorwaarden 

Er zijn geen subsidiemogelijkheden. 

Naar top