Braaklegging met begroeiing

De omzetting van akker naar grasland of het toelaten van spontane vegetatie op braakliggende percelen verhogen de weerbaarheid van de bodem tegen erosie.

Voordelen 

Door de teeltkeuze op hellende percelen aan te passen, kan je de kans op erosie verminderen. Wanneer je akker omzet naar gras of er een spontane begroeiing op toelaat, heeft dit het voordeel dat de bodem steeds bedekt is. Dit landgebruik biedt het hele jaar door bescherming tegen verslemping en bodemerosie dankzij het altijd aanwezige plantendek en de beworteling. Daarnaast kan het water ook beter in de bodem infiltreren door de begroeiing.  

Praktische uitvoering 

Het omzetten van akker naar grasland, behoud van bepaalde graslanden, en de inzaai van bloemen- of faunamengsels kan je toepassen om erosie op het perceel zelf te reduceren. Dit is zeker interessant op de percelen met een hoge erosiegevoeligheid. Daarnaast kan je dit ook inzetten om de afspoeling van hoger gelegen percelen op te vangen. Omwille van hun strategische ligging zet je deze percelen dan om naar gras of spontane begroeiing.  

Om te zorgen dat het gras of de vegetatie voldoende het sediment kan opvangen, moet je ervoor zorgen dat je steeds een aaneengesloten grasmat of vegetatie hebt.  

Aandachtspunten 

Ingrepen als de omzetting van akker naar gras of het laten braak liggen van percelen hebben een rechtstreeks effect op het inkomen. Overschakelen naar minder rendabele teelten of bodemgebruik is dus zeker geen evidentie en moet haalbaar zijn binnen je bedrijfsvoering. 

Bij een braakliggend perceel zal het even duren voor er een spontane vegetatie ontstaat die voldoende volgroeid is om de bodem te beschermen tegen erosie. In het begin zal deze door gebrek aan bedekking net gevoeliger zijn. Daarom is het zeker interessant om in te zaaien en zo voor een snellere bodembedekking te zorgen.  

Steun en voorwaarden 

Via de beheerovereenkomsten van de VLM bestaan er vergoedingen voor het omzetten van akker naar grasland of andere begroeiing.  

Naar top