Breken ploegzool

Een ploegzool wordt gevormd door de bodem steeds op dezelfde diepte te ploegen. Als gevolg hiervan is de waterhuishouding, de beworteling en ook het bodemleven verstoord. Deze laag dient dan ook gebroken te worden door bijvoorbeeld te diepgronden.

Voordelen  

Als gevolg van het breken van de ploegzool is er terug een betere waterhuishouding in de bodem: infiltreren en stockeren van water verloopt beter, het capillair stijgen van water wordt niet meer belemmerd en er stroomt minder water oppervlakkig en zijdelings weg. De bodemactiviteit neemt toe, de beworteling is niet langer gestoord en de zuurstofhuishouding verbetert.  

Praktische uitvoering  

Diepgronden is een herstellende maatregel om het weinig doordringbaar karakter van de ploegzool en de ondergrond te doorbreken zonder de draagkracht van de ondergrond aan te tasten.  

Dit kan met een diepwoeler of decompactor en dient uitgevoerd te worden tot enkele cm onder de ploegzool. 

Dit gebeurt bij voorkeur dwars op de helling en de afwatering, bij een matig droge bodem. Het ideale tijdstip om een diepe grondbewerking uit te voeren is de late zomer tot het vroege najaar wanneer de ondergrond voldoende droog is. Meestal is dit na de oogst van graangewassen en vlak vóór de inzaai van een diepwortelende groenbedekker.

Aandachtspunten  

  • Het herstellen van een verdichte bodem neemt de oorzaken van verdichting niet weg.  
  • Bij een drainagesysteem moet gelet worden op een aangepaste bewerkingsdiepte. 
  • Na een diepe bewerking wordt best een diepwortelende groenbedekker ingezaaid dat de breukvlakken via het wortelstelsel kan doorwortelen. 
  • Als er niks wordt ingezaaid, bestaat het risico dat fijn bodemmateriaal van aan het oppervlak tot diep in de bodem inspoelt en zo de poriën van de bodem verstopt.  

Steun en voorwaarden  

Voor de aankoop van een diepwoeler of decompactor kan 30 % VLIF steun bekomen worden.  

Naar top