Privacy

Wie zijn wij?

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor Inagro vzw van het hoogste belang. In deze Privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren hoe we binnen Inagro vzw zorg dragen voor jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom Inagro vzw dit doet.

Inagro vzw, Ieperseweg 87 - 8800 Rumbeke-Beitem met ondernemingsnummer BE 0417.474.241 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die in de verschillende processen en systemen van toepassing of in gebruik zijn binnen Inagro vzw.

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt Inagro vzw de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van Inagro vzw vormen.

Inagro vzw is een extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen. 

Activiteiten van Inagro vzw

Inagro vzw is praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw. Wij leveren wetenschappelijk onderbouwd advies op maat van de lokale land- en tuinbouwer.

Inagro vzw begeleidt landbouwers in hun zoektocht naar kennis en innovatie. Dat gebeurt met praktijkgericht onderzoek op maat, vorming, demonstratie- en studiedagen. Inagro vzw is het grootste praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen. Meer dan 150 deskundige medewerkers zetten zich dagelijks in voor een betere en duurzamere land- en tuinbouw.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Inagro vzw verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens die op jou betrekking kan hebben aangaande de producten en diensten die Inagro vzw aanbiedt aan hun leden, landbouwers, scholen, partners, leveranciers, deelnemers, … enz. .

Deze categorieën van persoonsgegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens: zoals naam, voornaam, landbouwnummer, adres, telefoon- en gsm nummer, e-mail, rijksregisternummer
 • Zakelijke gegevens: bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, leveranciersgegevens
 • Financiële- en transactiegegevens: bankrekeningnummers, betalingen;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies;
 • Informatie over jouw persoonlijke interesses in land- en tuinbouwsectoren of thema's;
 • Geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal;

Inagro vzw verwerkt ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Dit kan op verschillende manieren gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries, netwerkevents, studiedagen, beurzen, …
 • Contacten via onze partners en overheden
 • Social media

Waarom verzamelen wij jouw gegevens?

Inagro vzw heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel:

 • Het gerechtvaardigd belang
 • Contractuele overeenkomst
 • Wettelijke verplichting waar Inagro vzw moet aan voldoen
 • Een opdracht dat Inagro vzw als overheid of kennisinstelling moet uitvoeren in het kader van Algemeen belang of openbaar gezag
 • Toestemming, indien de verwerking op hierop berust

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email, Teams, ….
 • Ondersteuning vanaf de dienst administratie
 • Dienstverlening aan jouw bedrijf en medewerkers (afspraken maken, resultaten delen, adviesrapporten en waarschuwingsberichten,…)
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries, beurzen, werking en de activiteiten van Inagro vzw. Bij de online communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid voorzien.
 • Verzorgen van opleidingen, studiedagen, demonstraties, …
 • Doelgroeponderzoeken naar methodes, inzichten, … via enquêtes.
 • Marketingactiviteiten en promotionele doeleinden

Hoelang worden jouw gegevens bijgehouden?

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Verder kan je als betrokkene vragen om jouw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Inagro vzw.

Indien Inagro vzw gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,…), zullen we er altijd op toezien dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Inagro vzw.  Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief jouw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Evenementen, demonstraties, beurzen, studiedagen

Inagro organiseert al dan niet met externe partners regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, demonstraties en beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we jouw gegevens nodig. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens dus ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk.

Na afloop van een evenement gebruiken we jouw gegevens soms voor het bezorgen van documentatie, beeldverslag, tevredenheidsenquêtes….

Deelnemerslijsten

Als je deelneemt aan deze evenementen dan wordt jouw naam, voornaam en organisatie verspreid onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Promotie, Foto en beeldmateriaal

Bij verschillende gelegenheden maken wij sfeerfoto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze sfeerfoto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Bij het maken van portretfoto’s zal toestemming gevraagd worden.

Foto's en films worden via onze mediadatabank verwerkt. Medewerkers van onze dienst “Communicatie en Marketing” hebben enkel toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website, sociale media en drukwerk. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en (project)partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden die aansluiten bij de missie van Inagro vzw.

Andere overheidsinstanties

Inagro vzw is ook partner in tal van Europese projecten. Bij de realisatie van de projecten is het vaak nodig om persoonsgegevens mee te delen aan de projectpartners. Aangezien zij ook behoren tot de EU, passen zij ook de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe.

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in volgende gevallen: 

 • Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming; 
 • We zijn wettelijke verplicht om dit te doen; 
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek;

Toegang tot derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door een contractuele overeenkomst vast te leggen tussen Inagro vzw en de medewerker. De medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en hebben vervolgens alleen toegang tot jouw gegevens die zij nodig hebben om hun job uit te oefenen. De medewerkers van Inagro vzw zijn verplicht tot het volgen van onze GDPR – awareness training en het up to date blijven inzake GDPR kennis.

Automatische verwerking & profilering

Inagro vzw doet aan geen profilering, tevens gebeurt er geen volledig automatische verwerking van jouw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Inagro vzw voorziet de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Inagro vzw heeft alles in het werk gesteld om de beveiligingsmaatregelen te implementeren in haar netwerk en informatiesystemen om ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar leden, landbouwers, klanten, leveranciers, onderaannemers, medewerkers… te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal te voeren en te volgen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten, Inagro vzw wil ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen: 

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten wat we van jou verzamelen, waarom we dit doen, welke bewerkingen we met jouw gegevens doen, enz.; 
 • Recht van inzage: je mag jouw persoonsgegevens ten alle tijden inkijken; 
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen; 
 • Recht op wissing/vergetelheid: je kan vragen dat we jouw persoonsgegevens wissen; 
 • Recht op beperking van verwerking: jouw persoonsgegevens mogen (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd worden; 
 • Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht jouw persoonsgegevens op te vragen (kopie). Daarnaast mag je ons vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere instantie over te dragen. 
 • Recht van bezwaar: je mag je verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bij direct marketing

U moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal Inagro vzw steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan jouw aanvraag.

Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan privacy@inagro.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is. 

Verder kan je jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren per email naar privacy@inagro.be of per brief aan Inagro vzw t.a.v. Privacyverantwoordelijke, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem. Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand email adres. Hierin staat vermeld op welk recht je een beroep wenst te doen met de nodige toelichting, kopie van jouw identiteitskaart (zorg ervoor dat jouw foto en rijksregisternummer onleesbaar zijn) en hoe wij jou kunnen contacteren. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen. 

Vul het formulier "rechten uitoefenen" in en stuur het door.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we om met jouw persoonsgegevens?

Inagro vzw beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. Onze data protection officer begeleidt Inagro vzw bij de verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op persoonsgegevens. We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien je vragen hebt aan onze DPO, dan kan je steeds contact opnemen via volgend email adres privacy@inagro.be

U kan ook altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe omgaan met aanpassingen in onze privacy policy?

Deze verklaring kan door Inagro vzw worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen je aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast in september 2021.

Vragen aan ons over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Je kunt ons bereiken op privacy@inagro.be

Naar top