Hagen, heggen en houtkanten

Hagen, heggen en houtkanten zijn lijnvormige aanplantingen van houtige gewassen die door regelmatig onderhoud in vorm gehouden worden. We noemen dit ook kleine landschapselementen (KLE).

Voordelen

Heggen, hagen en houtkanten zijn nuttig om afstromend modderwater af te remmen waardoor een deel van de modder bezinkt en achterblijft opwaarts van het kleine landschapselement. Door de vertraging van de waterstroom vermindert ook de bodemerosie lager op de helling.  

Heggen, hagen en houtkanten hebben niet alleen een erosiebeperkende functie, maar hebben ook een belangrijke ecologische functie.  

Praktische uitvoering 

  • Plant de haag, heg of houtkant dwars op de richting van het afstromende water.  
  • Combineer bij voorkeur met een grasbufferstrook net opwaarts van de haag, heg of houtkant. Op die manier wordt het water nog sterker afgeremd en kan er meer sediment bezinken. 

Aandachtspunten 

  • Om een goede afremming te voorzien is het belangrijk dat er een hoge begroeiingsdichtheid is, vooral vlak boven het bodemoppervlak. Hoe lager de vertakkingen bij de bodem, hoe beter. Ook met het snoeibeheer kan dit gestuurd worden.  
  • Kies de juiste plantensoorten op basis van de bodem en in functie van het beheer. 
  • Let op de wettelijke bepalingen die gelden i.v.m. aanplant. 
  • Bij extreme neerslag of grotere afstroomgebieden is de impact beperkt op erosievermindering. 

Steun en voorwaarden 

Je kan als landbouwer een subsidie krijgen via VLIF-steun voor niet-productieve investeringen.  Vanaf 2023 wordt via de beheerovereenkomsten van de VLM steun voorzien bij het onderhoud. 

Naar top