én-én aanpak

Wellicht lijkt de strijd tegen bodemerosie én modderoverlast voor velen complex en onoverkomelijk. Toch is een meerlaagse en geïntegreerde aanpak van bodemerosie, en de afwaartse gevolgen ervan, mogelijk. Een dergelijke aanpak bestaat uit het combineren van verschillende maatregelen op verschillende niveaus, gaande van teelttechnische maatregelen tot erosiebestrijdingswerken en landinrichtingsmaatregelen. Een geïntegreerde en meerlaagse aanpak is bovendien klimaatrobuust om uitzonderlijke weersomstandigheden op te vangen!

Op deze website worden heel wat verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen samengebracht. Elke maatregel heeft zijn sterktes, maar ook zijn zwaktes. Sommige maatregelen beschermen de bodem en zorgen zo voor minder afstroming én erosie, terwijl andere maatregelen de water- en modderoverlast stroomafwaarts beperken.

Sommige maatregelen zijn doeltreffend bij kleine tot matige neerslagbuien, terwijl andere maatregelen ook een oplossing bieden bij zeer hevige regenbuien. Sommige maatregelen moeten op grote oppervlakten worden toegepast, terwijl andere maatregelen minder ruimte innemen. Sommige maatregelen zijn doeltreffend gedurende de ganse periode van de teelt, terwijl andere slechts gedurende een beperktere periode doeltreffend zijn (bijv. microdrempels bij ruggenteelten). Sommige maatregelen zijn daarenboven ‘natuurlijker’ dan andere (bijv. hagen versus bufferbekken).

Naar een geïntegreerde, meerlaagse aanpak!

Stillaan groeit in Vlaanderen het besef dat er geen mirakeloplossing voor erosiebestrijding en modderoverlast beschikbaar is. Er is helaas geen ‘one size fits all’ oplossing! Enkel met een optimale mix van maatregelen kunnen we de huidige en toekomstige erosie- en modderproblematiek doeltreffend én efficiënt het hoofd bieden.
Een geïntegreerde en meerlaagse aanpak houdt in dat er op verschillende locaties in het stroomgebied maatregelen worden geïmplementeerd, gaande van teelttechnische maatregelen op de akkers (=bodem vasthouden) over grasstroken, houtkanten, houthakseldammen op de akkerranden (= modder- en water’remmers’) tot de aanleg van erosiedammen en -poelen of bufferbekkentjes op de lagergelegen plaatsen (= water en sediment bufferen).

Wil je meer te weten komen? Lees de volledige infofiche

Naar top